ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

รายละเอียดข้อมูลผู้ลงทะเบียน

Vaccine

ข้อมูลการลงทะเบียน Vaccine

รหัสวัคซีน ผู้รับวัคซีน สถานะ วันที่/รอบจอง
M62100042 ปฐมชัย วัฒนาอาษากิจ ยังไม่ได้จอง
M62100581 ธันย์นิชา หิรัณย์เขตโสภณ ยังไม่ได้จอง
M62101302 วราภรณ์ ตีวิเวก จองแล้ว 05/08/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62101683 อรรณพ สากลบรรเจิด จองแล้ว 09/08/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62101894 ตนะสุดา ศีพรมมา จองแล้ว 09/08/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62101895 ณัฐริกา ศรีพรมมา จองแล้ว 09/08/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62102258 บริจาคได้เลย 21/4/65 ดล
M62102827 พรพันธู์ บุณยรัตพันธ์ุ จองแล้ว 18/12/2021 (รอบ 10.30 - 13.30 น.)
M62103319 ดนุพล ศรีวะรมย์ ยังไม่ได้จอง
M62103818 ธรัช นกแจ้ง จองแล้ว 15/01/2022 (รอบ 10.30 - 13.30 น.)
M62104042 เรือง เลี่ยมแจ่ม จองแล้ว 17/07/2022 (รอบ 10.30 - 13.30 น.)
M62104108 บุญเหลือ จันทะสิงห์ จองแล้ว 14/12/2021 (รอบ 10.30 - 13.30 น.)
M62104564 ปุณยนุช สิทธิพรชัยสกุล(ทเนตร์ เรืองศรี) ยังไม่ได้จอง
M62104565 ปุณยนุช สิทธิพรชัยสกุล(ทเนตร์ เรืองศรี) ยังไม่ได้จอง
M62104779 มงคลชัย ทรัพย์แสง ยังไม่ได้จอง
M62105364 สุชาติ เทพรักษ์ จองแล้ว 06/08/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62105365 อรทัย เตียวสมบูรณ์กิจ จองแล้ว 09/08/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62105524 ละมอน ขุนทร จองแล้ว 06/08/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62105528 ณรงค์ วงศ์ศิลป์ จองแล้ว 06/08/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62106217 กุลเดช กุลเจริญ จองแล้ว 18/07/2022 (รอบ 10.30 - 13.30 น.)
M62107245 พล.อ.นิพัฒน์ บุณญรัตพันธ์ุ จองแล้ว 18/12/2021 (รอบ 07.30 - 10.30 น.)
M62108760 นาง วรรณา หงษ์ไทย จองแล้ว 15/01/2022 (รอบ 07.30 - 10.30 น.)
M62108761 นาง วรรณา หงษ์ไทย จองแล้ว 21/05/2022 (รอบ 07.30 - 10.30 น.)
M62109330 ธฤษณุ ประยูรศุข มอบสิทธิ์ อภินันท์ วันเพ็ชร์ จองแล้ว 24/07/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62110129 ณรงค์ศักดิ์ื กิติศิริมงคล จองแล้ว 02/07/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62110164 วรรณวี ประไพ จองแล้ว 19/07/2022 (รอบ 07.30 - 10.30 น.)
M62110194 หน่อย คงดั่น จองแล้ว 19/07/2022 (รอบ 07.30 - 10.30 น.)
M62110213 ปิยวุฒิ ประสิทธิเวช จองแล้ว 19/07/2022 (รอบ 10.30 - 13.30 น.)
M62110883 นงราม วราเวชช์ จองแล้ว 18/12/2021 (รอบ 07.30 - 10.30 น.)
M62111910 ชยานิษฐ์ อัครรุจมณีรัฐ จองแล้ว 07/08/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62112462 ปิยะรัตน์ โภคภัณฑ์เจริญ จองแล้ว 13/01/2022 (รอบ 07.30 - 10.30 น.)
M62112463 ไสว ขันตี จองแล้ว 13/01/2022 (รอบ 07.30 - 10.30 น.)
M62112472 วิชัย ลิ้มภูวนนท์ จองแล้ว 13/01/2022 (รอบ 07.30 - 10.30 น.)
M62113052 ยังไม่ได้จอง
M62113200 ศศิพร ล้อมวงศ์ไพศาล จองแล้ว 24/07/2022 (รอบ 10.00 - 14.00 น.)
M62113295 ยกเลิก คืนเงิน ยังไม่ได้จอง
M62113296 ยกเลิก คืนเงิน ยังไม่ได้จอง
M62113393 ยังไม่ได้จอง